Sociologický výzkum (M Peliš)

Obsah
Doporučení ke studiu
Literatura
Atestace-podmínky
Doplňková literatura

Last update
13.3.2013

back to Courses

Sociologický výzkum a obecná metodologie výzkumu

(V hranatých závorkách jsou odkazy na literaturu z níže uvedeného seznamu.)

(1) Teorie a výzkum

 1. Věda a výzkum, teorie a metoda [H, kap. 1]
 2. Srovnání exaktních a sociálních věd [D, kap. 1]
 3. Přirozený systém (úplný/neúplný, informačně uzavřený/neuzavřený) [D, kap. 1]
 4. Kvantitativní a kvalitativní výzkum, kombinovaný výzkum

(2) Úvod do empirického kvantitativního výzkumu

 1. Modely typů zkreslení [D, kap. 1]
  • nepravá korelace
  • vývojová sekvence
  • chybějící střední člen
  • dvojí příčina
 2. Transformace informací ve vědě [D, kap. 3]
  • jev a jeho popis
  • možná zkreslení při dotazování
  • otevřené, uzavřené a polouzavřené otázky
  • indikátor (jevu)
  • validita a reliabilita (vztah)
 3. Design empirického kvantitativního výzkumu (teorie - hypotézy - pozorování - přijetí/zamítnutí hypotéz) [D, kap. 4]
  • teorie a obecné hypotézy
  • pracovní hypotézy a operační definice (operacionalizace)
  • (pilotáž)
  • výběr populace, zkoumaného vzorku a techniky výzkumu
  • (předvýzkum)
  • sběr a analýza dat
  • interpretace dat, teoretická zobecnění apod.

(3) Techniky sběru dat

[D, kap. 6 a 7]
 1. pozorování
 2. dotazování
  • rozhovor
  • dotazník
  • výhody a nevýhody rozhovoru/dotazníku
  • chyby při formulaci otázek [S, s. 119-127]
 3. analýza dokumentů
  • obsahová analýza
 4. vliv interakce se zkoumaným systémem ("efekt morčete", výběr role, filtrační otázky)

(4) Populace a vzorek

[D, kap. 5] [S, s. 106-118]
 1. cílová populace
 2. opora výběru
 3. výběrové plány

(5) Experimentální design výzkumu

[D, kap. 2]
 1. Srovnávání statických skupin, pre- a post-test
 2. Klasický experiment (náhodný výběr, experimentální a kontrolní skupina)
 3. Solomonův experiment
 4. Typy zkreslení (historie, zrání, prostředí, instrumentace, regrese k průmeru, experimentální úmrtnost)

(6) Základy některých kvalitativních metod

[S, str. 148-163]
 1. Teoretické základy kvalitativních výzkumů (kulturní antropologie, symbolický interakcionismus, etnometodologie)
 2. Obecná metodologie
 3. Některé techniky (zúčastněné pozorování, nestandardizovaný rozhovor, studium dokumentů, focus-groups, preferenční testy, projektivní techniky)

Literatura

[D] M Disman. Jak se vyrábí sociologická znalost. Karolinum, Praha, 1993.
J Ferjenčík. Úvod do metodologie psychologického výzkumu. Portál, Praha, 2000.
J Hendl. Kvalitativní výzkum. Portál, 2005.
[H] J Hendl. Přehled statistických metod: analýza a metaanalýza dat. Portál, 2009.
LH Kidder, CM Judd. Research Methods in Social Relations. Holt, Rinehart and Winston, Inc. 1986. Fifth edition.
V Lamser. Základy sociologického výzkumu. Svoboda, 1966.
S Nowak. Metodologie sociologických výzkumů. Svoboda, 1975.
M Petrusek. Sociometrie. Svoboda, 1969.
[S] J Šubrt et al. Kapitoly ze sociologie veřejného mínění. Karolinum, 2000.

E-literatura, materiály a prezentace k přednáškám


Doporučení a požadavky ke studiu

Kurz Sociologický výzkum je pouhým úvodem do některých metod a technik používaných v sociálních vědách (zde zejména v s-gii). Navazuje na předmět Sociologie, a proto se předpokládá, že student má základní přehled o s-gické teorii.

Znakem dobrého experimentátora není (proto) ani tak praktická obratnost, jako schopnost pochopit a předvídat co nejúplněji zkreslení, jež jsou vlastní typům pozorování a experimentů, jež provádí.
JD Barrow (Teorie všeho, MF, 2003, str. 203)


Aktuální požadavky k atestacím

 • zápočet - Sociologický výzkum: průběžná práce na seminářích, příprava úvodního projektu výzkumu a finální podoby (části) šetření (viz dále)
 • zápočet - Metodologie závěrečných prací: test

Úvodní projekt výzkumu

Příklad: dotazování, obsahová analýza, pozorování a další
Obsah:
 1. Předmět a cíle výzkumu (zhodnocení současného stavu, uvedení do problematiky, teoretické zázemí, obecné hypotézy, využití výsledků)
 2. Objekt výzkumu (např. populace a zkoumaný vzorek)
 3. Metodika šetření (pracovní hypotézy, použité techniky, metodologický přístup, způsob zpracování dat, tematické okruhy - "co očekáváme")
 4. Harmonogram prací a finanční zajištění

Finální podoba (části) šetření

Příklad: část dotazníku vztahující se k některému z tematických okruhů celého šetření (apod., dle zvoleného tématu, nutná dohoda s vyučujícím)

Doplňková literatura

 • P Berka. Dobývání znalostí z databází. Academia, 2003.
 • P Blahuš. K systémovému pojetí statistických metod v metodologii empirického výzkumu chování. Karolinum, 1996.
 • J Buriánek. Sociologie. Fortuna, Praha, 1996.
 • J Buriánek. Systémová sociologie: Problém operacionalizace. Karolinum, 1993.
 • AL Edwards. Statistical Methods for the Behavioral Sciences. Rinehart and Company, Inc., New York, 1957.
 • T Greenhalgh. Jak pracovat s vědeckou publikací. Grada, 2003.
 • J Jandourek. Úvod do sociologie. Portál, 2003.
 • J Klofáč, V Tlustý. Současná empirická sociologie. Orbis, Praha, 1959, edice MME.
 • D Krech, RS Crutchfield and EL Ballachey. Človek v spoločnosti. Slovenská akadémia vied, Bratislava, 1968.
 • R Kovář, P Blahuš. Aplikace vybraných statistických metod v antropomotorice. SPN, Praha, 1989. Skriptum.
 • P Machonin et al. Česká společnost v transformaci. SLON, 1996.
 • RP McDonald. Faktorová analýza a příbuzné metody v psychologii. Academia, 1991.
 • P Ondrejkovič. Úvod do metodológie sociálnych vied (Základy metodológie kvantitatívneho výskumu). Regent 2006.
 • KF Punch. Základy kvantitativního šetření. Portál, Praha, 2008.
 • A Yiannakis, SL Greendorfer (eds.) Applied Sociology of Sport. Human Kinetics, 1992.

Statistika je metoda, která umožňuje vyjadřovat odhadované veličiny s přesností na jednu setinu procenta.
Helmar Nahr