Sociologie a sociologie sportu (M Peliš)

Obsah přednášek
Doporučení ke studiu
Základní literatura
Atestace (Z/KZ/Zk)
Úlohy a cvičení
Literatura
Seminární četba

Last update
30.3.2013

back to Courses

Sociologie

Člověk je v podstatě bytost s těmi ostatními nespokojená.
Josef Čapek

Cíle kurzu

Kurz by měl poskytnout přehled o základních pojmech, teoriích a metodách sociologie. Navíc by měl seznámit s vývojem této vědy. Důraz je kladen na způsob užití sociologického pojmosloví v různých oblastech s-gie. Tyto znalosti by měly umožnit pojmenovat jevy "neuspořádané každodennosti" a rozumět jim. Schopnost poznávat a rozumět sociálním vztahům je jedním z talentů člověka, který lze "trénovat" a prohlubovat. Zavedené pojmosloví je pak oním klíčem k uspořádávání znalostí o sociálním prostoru.

Lidí se bojí jen ten, kdo je nezná.
Goethe

Absolvent kurzu by měl být dále schopen kriticky přistupovat k výrokům o společnosti a interpretacím výzkumů prezentovaných v médiích.

Lidé nejsou horší, než byli dříve. Jenom zpravodajství o jejich činech je teď důkladnější.
Pristley

Snad se podaří vymýtit představu, že sociolog je šílenec pobíhající s dotazníky a obtěžující všechen, jinak celkem normální, lid. Krom toho je znalost sociologie předpokládána při debatách ve vyšších kruzích. Sociologická témata by měla v hovoru pravidelně střídat témata meteorologická.

Obsah přednášek

(V hranatých závorkách jsou odkazy na základní literaturu z níže uvedeného seznamu.)

(A) Zrod sociologie, předmět a metoda

 1. Předsociologické teorie [B, kap. 2]
 2. Pozice s-gie mezi ostatními vědami [B, kap. 1 a 3]
 3. Srovnání exaktních a sociálních věd [D, kap. 1]
 4. S-gická imaginace
 5. Věda a paradigma
 6. Změny v pol. 19. stol. [K, kap. 1]
  • tradiční spol. ==> moderní spol.
  • generalizace trhu
 7. Počátky s-gie a významní představitelé (Comte, Marx, Spencer, Tönnies, Durkheim, Weber, Simmel) [J, kap. 1]
  • Dichotomické koncepce společnosti v prvních s-gických teoriích (Spencer, Tönnies, Durkheim) [K, kap. 1.2]
 8. Významná paradigmata obecné s-gické teorie [K, kap. 4]
  • teorie konsensu
  • teorie konfliktu
  • interpretativní s-gie
 9. Struktura s-gie [B, kap. 3]
  • obecné teorie (multiparadigmatičnost)
  • teorie středního dosahu (odvětvové disciplíny)
  • empirický výzkum
  • metodologie
 10. Termín společnost [K, kap. 1.1]

Literatura

[B] J Buriánek. Sociologie. Fortuna, Praha, 1996.
[D] M Disman. Jak se vyrábí sociologická znalost. Karolinum, Praha, 1993.
[J] J Jandourek. Úvod do sociologie. Portál, 2003.
[K] J Keller. Úvod do sociologie. SLON, Praha, 1992 a další vydání.

(B) Úvod do metod a technik s-gie

Probrány budou některé základní metody a techniky sociologického výzkumu - viz podrobnou osnovu kurzu Sociologický výzkum.
 1. Přirozený systém (úplný/neúplný, informačně uzavřený/neuzavřený) [D, kap. 1]
 2. Transformace informací ve vědě [D, kap. 3]
  • jev a jeho popis
  • možná zkreslení při dotazování
  • otevřené, uzavřené a polouzavřené otázky
  • indikátor (jevu)
  • validita a reliabilita (vztah)
 3. Design empirického kvantitativního výzkumu (teorie - hypotézy - pozorování - přijetí/zamítnutí hypotéz) [D, kap. 4]
  • teorie a obecné hypotézy
  • pracovní hypotézy a operační definice (operacionalizace)
  • (pilotáž)
  • výběr populace, zkoumaného vzorku a techniky výzkumu
  • (předvýzkum)
  • sběr a analýza dat
  • interpretace dat, teoretická zobecnění apod.
 4. Techniky sběru dat [D, kap. 6 a 7]
  • pozorování
  • dotazování
   • rozhovor
   • dotazník
   • výhody a nevýhody rozhovoru/dotazníku
   • chyby při formulaci otázek [*, s. 119-127]
  • analýza dokumentů
   • obsahová analýza
  • vliv interakce se zkoumaným systémem ("efekt morčete", výběr role, filtrační otázky)
 5. Populace a vzorek [D, kap. 5] [*, s. 106-118]
  • cílová populace
  • opora výběru
  • výběrové plány

Literatura

[D] M Disman. Jak se vyrábí sociologická znalost. Karolinum, Praha, 1993.
P Machonin et al. Česká společnost v transformaci. SLON, 1996.
[*] J Šubrt et al. Kapitoly ze sociologie veřejného mínění. Karolinum, 2000.

(C) Základy obecné sociologie

 1. Tradiční a moderní společnost v sociologické teorii [K, kap. 1.2]
 2. Základní problémy přežití společnosti [K, kap. 2]
  • přežití v prostředí (přírodní prostředí, kulturní a biologické potřeby, trh a konzum, populační exploze)
  • legitimace sociálních nerovností
   • vztah moci a majetku v tradičních a moderních společnostech
   • koncepce panství (M. Weber) - charismatické, tradiční a legální
  • orientace ve světě (věda a náboženství, výklad světa)
  • socializace a sociální kontrola
 3. Kulturní způsob řešení problémů [K, kap. 3]
  • symbolická komunikace
   • funkce ve společnosti
   • typy komunikace v tradiční a moderní společnosti
   • analýza masové komunikace
   • analýza účinků masové komunikace (dvoustupňová komunikace, názoroví vůdci)
   • sociální podmíněnost komunikace (omezený a rozvinutý kód, ritualizace)
  • institucionalizace jednání
   • s-gické a antropologické pojetí
   • zvyky a obyčeje
   • tematické skupiny institucí
   • instituce a sociální role (konflikt rolí a svoboda jedince ve společnosti)
   • ritualismus institucí
   • klientelismus
  • organizované jednání
   • organizace
   • politická moc
   • byrokracie jako formální organizace (M. Weber)
   • kritika byrokracie: ritualismus, trénovaná neschopnost, zablokovaná komunikace

Literatura

[K] J Keller. Úvod do sociologie. SLON, Praha, 1992 a další vydání.
J Keller. Dvanáct omylů sociologie. SLON, 1995.

(D) Z dějin sociologie - počátky a významné sady paradigmat

 1. "Otcové zakladatelé" [J, kap. 1.4] [*]
  • August Comte (úkoly s-gie, společenská stadia, hierarchie věd)
  • Karl Marx (materiální základna, odcizení, antagonistické třídy)
  • Emile Durkheim (sociální fakt, mechanická a organická solidarita, anomie, náboženství jako produkt společnosti [**])
  • Max Weber (racionalizace a byrokracie, ideální typ, chápající s-gie, náboženství a kapitalismus)
  • Georg Simmel (společnost jako síť vztahů)
 2. Teorie konsensu [K, kap. 4.1]
  • Talcott Parsons (hodnoty, normy, sankce, instituce) - strukturní funkcionalismus
  • Robert King Merton (disfunkce, latentní a manifestní fce, "sebenaplňující se proroctví")
  • teorie sociální směny
 3. Teorie konfliktu [K, kap. 4.2]
  • různost zájmů a nedostatkovost kulturních statků, mocenská nerovnost
  • Lewis Coser (konflikt jako pojistný ventil, realistický a nerealistický konflikt)
  • Ralf Dahrendorf (podíl na moci jako základ třídního rozdělení společnosti)
 4. Interpretativní s-gie [K, kap. 4.3]
  • symbolický interakcionismus
   • jednání lidí na základě významů (porozumění soc. situaci)
   • George Herbert Mead (tvorba sociálního Já)
   • Harold Garfinkel (každodennost a "role cizince")
  • fenomenologická s-gie (Alfred Schutz)

Literatura

[**] M Halbwachs. Pôvod náboženského vedomia podľa E. Durkheima. Chronos, Bratislava, 1997.
[J] J Jandourek. Úvod do sociologie. Portál, 2003.
[K] J Keller. Úvod do sociologie. SLON, Praha, 1992 a další vydání.
[*] J Keller. Dějiny klasické sociologie. SLON, 2004.
Sociologické školy, směry, paradigmata. SLON, 1996.
Kritika současné buržoazní teoretické sociologie. Svoboda, 1982.

(E) S-gie volného času a sportu

 1. životní styl a volný čas
 2. sport ve volném čase
 3. s-gie sportu (teorie kulturních aspektů sportu), kult hrdiny, sebezdokonalení, hra [*]

Literatura

V Čechák, J Linhart. Sociologie sportu. Olympia, Praha, 1986.
[*] Modern Society, Sport, and Lifestyle
M Choutka. Sport a společnost. Olympia, 1978.
I Slepičková. Sport a volný čas. Karolinum, 2000.

Literatura (základní)

[B] J Buriánek. Sociologie. Fortuna, Praha, 1996.
[D] M Disman. Jak se vyrábí sociologická znalost. Karolinum, Praha, 1993.
[J] J Jandourek. Úvod do sociologie. Portál, 2003.
[K] J Keller. Úvod do sociologie. SLON, Praha, 1992 a další vydání.
[P] M Petříček. Úvod do současné filosofie. Herrmann a synové, Praha, 1992 a další vydání.
[U-B] E Urbánek a J Buriánek. Základy sociologie. S&M, Praha, 1991. (32 stran)

Materiály a prezentace k přednáškám


Doporučení a požadavky ke studiu

Osnova je i souborem otázek ke zkoušce. Student by si měl osvojit používání základních s-gických termínů z obecné s-gie, k tomu viz zejména učebnice úvodů do s-gie. Úvod do sociologického výzkumu je pokryt zejména knihou [D] (kapitoly viz osnova). Veškeré pojmy a jejich souvislosti lze ve stručné formě najít v [B], [J] a [K], příp. v jiné přehledové učebnici pro studenty vysokých škol. Témata obecné s-gie jsou určena osnovou a doporučením vyučujícího, zde lze využít zejména pasáží z [K]. K termínům u bodu S-gie volného času a sportu viz např. článek Modern Society, Sport, and Lifestyle a základní přehled o (poněkud starší) sociologii sportu ve světě je v [Čechák-Linhart, kap. II]. Dále se předpokládají tzv. primární znalosti, které také mohou být součástí zkoušky:

Primární požadavky ze sociologie

Kvůli sjednocení různé úrovně účastníků kurzu, je potřeba, aby si student doplnil znalosti v rozsahu sociologie vyučované v rámci základů společenských věd (na středních školách). K tomu lze doporučit učebnici [U-B], příp. její ekvivalent pro studenty středních škol.

Primární požadavky z filosofie

Sociologie je ve studijních plánech až po kurzech z filosofie, protože mnohé s-gické teorie vychází z některých filosofických směrů. Zde bude základní literaturou kniha [P]. Předpokládá se, že student má základní představu o tom, co je to epoché [P, kap. 2], jakou roli má jazyk v symbolické komunikaci [P, kap. 8], zná termín jazyková hra [P, kap. 9] a termín postmoderna [P, kap. 11].

Požadavky k atestacím

Znalosti podle osnovy a primárních požadavků. Atestace obvykle obsahuje test a může být doplněna ústním pohovorem.

Úlohy k opakování a cvičení


Literatura k některým bodům osnovy a pár aforismů

(V přehledu se většinou neopakují publikace ze základní literatury, které pokrývají většinu uvedených témat. Použití některé z následující literatury při zpracování referátu či seminární práce je nutno konzultovat s vyučujícím.)

J Klofáč, V Tlustý. Současná empirická sociologie. Orbis, Praha, 1959, edice MME.
C W Mills. Sociologická imaginace. SLON, Praha, 2002.

(A, D) Zrod sociologie, předmět a metoda

Předsociologické teorie
A C Gorfunkel. Renesanční filozofie. Svoboda, 1987.
H J Störig. Malé dějiny filozofie. Zvon, 1992.
I Tretera. Nástin dějin evropského myšlení. COWI, 1996.

To všechno už tu bylo a ještě bude.
Wiesław Brudziński

Sociologické školy, předmět a metoda sociologie
Buržoazní sociologie a současnost. Svoboda, 1981.
M Jirková. Buržoazní sociálně filozofické a sociologické teorie. SPN, 1979.
Sociologické školy, směry, paradigmata. SLON, 1996.

O naši lepší budoucnost se starají politikové, o lepší minulost historikové a o lepší přítomnost novináři.
Žarko Petan

(C) Základy obecné sociologie

Největším úspěchem soudobé civilizace je, že vytvořila bytosti, které ji dokážou snést.
Marcel Pagnol

Člověk - příroda - kultura
H Arendtová. Krize kultury. MF, 1994.
G Bataille. Prokletá část. Teorie náboženství. Herrmann & synové, 1998.
S Freud. O člověku a kultuře. Odeon, 1990.
E Fromm. Strach ze svobody. Naše vojsko, 1993.
C Lévi-Strauss. Rasa a dějiny. Atlantis, 1999.
J Průcha. Multukulturní výchova. ISV, 2001.
J Šubrt. Civilizační teorie Norberta Eliase. Karolinum, 1996.

Ten, kdo použil poprvé místo oštěpu nadávky, stal se zakladatelem civilizace.
Sigmund Freud

Socializace (problém sociální kontroly)

Příbuzné nám uštědřuje osud. Ještě štěstí, že přátele si můžeme volit sami.
Julian Tuwim

Sociální status a soc. nerovnost
C W Mills. Mocenská elita. Orbis, 1966.
J Ortega y Gasset. Vzpoura davů. Naše vojsko, 1993.

Chcete-li se stát milionářem, musíte žít jako milionář.
Mike Todd

Byrokracie
CN Parkinson. Zákony profesora Parkinsona. Svoboda, 1995.

Nejsem zajedno s matematiky. Domnívám se, že souhrn nul je nebezpečné číslo.
S J Lec

(E) S-gie volného času a sportu

R Albonico, K Pfister-Binz (eds.) Soziologie des Sports. Sociology of Sport. Birkhäuser , 1971.
A Červinka. Práce a volný čas. NPL, 1966.
T Veblen. Teorie zahálčivé třídy. SLON, 1999.
A Yiannakis S L Greendorfer (eds.) Applied Sociology of Sport. Human Kinetics, 1992.
Aktuální otázky sociologie tělesné kultury a sportu. 1977, sborník.
Historie sportu
W Decker. Sports and Games of Ancient Egypt. 1993.
V Olivová. Lidé a hry. Historická geneze sportu. Olympia, 1979.
V Olivová. Sport a hry ve starověkém světě. Artia, 1988.

Chce-li člověk zabít tygra, nazývá to sportem; když chce tygr zabít jeho, říká tomu projev zuřivosti.
G B Shaw

Sociální psychologie

D Krech, R S Crutchfield and E L Ballachey. Človek v spoločnosti. Slovenská akadémia vied, Bratislava, 1968.
M Nakonečný. Sociální psychologie. Academia, Praha, 2000.

Četba

Níže uvedený seznam literatury je zdrojem pro samostudium některých partií z moderní s-gie. Na základě tohoto seznamu, příp. zájmu studenta, lze zadat seminární práci. Seminární práce by měla mít podobu souvislého textu v délce odpovídající tématu, soupis literatury a odkazy na ni v textu (viz instrukce k citování literatury v závěrečné práci z www-stránek FTVS). Jde o zpracování tématu z více zdrojů, nelze proto použít pouze úvodní učebnice sociologie. Seminární práce bude určena především těm, co se ve větší míře věnují samostudiu. Poznámka: Na tématu seminární práce je třeba se dohodnout s vyučujícím. Součástí hodnocení práce je i pohovor ke zvolenému tématu.

Klasikové jsou něco, co by každý rád znal a co nikdo nechce číst.
Mark Twain

Literatura:

H Arendtová. Krize kultury. MF, 1994.
H Arendtová. O násilí. OIKÚMENÉ, 1995.
G Bataille. Prokletá část. Teorie náboženství. Herrmann & synové, 1998.
Z Bauman. Globalizace. Mladá fronta, Praha, 2000.
Z Bauman. Úvahy o postmoderní době. SLON, 1995, 2002.
U Beck. Riziková společnost. SLON, 2004.
D Bell. Kulturní rozpory kapitalismu. SLON, 1999.
P L Berger, T Luckmann. Sociální konstrukce reality. CDK, 1999.
S Freud. O člověku a kultuře. Odeon, 1990.
E Fromm. Strach ze svobody. Naše vojsko, 1993.
A Giddens. Důsledky modernity. SLON, 1998, 2003.
A Gordon, D Suzuki. Jde o přežití. Baroko & Fox, 1993.
M Halbwachs. Pôvod náboženského vedomia podľa E. Durkheima. Chronos, Bratislava, 1997.
J Keller. Dvanáct omylů sociologie. SLON, 1995.
J Keller. Dějiny klasické sociologie. SLON, 2004.
J Krejčí. Dějiny a revoluce. Naše vojsko, 1992.
C Lévi-Strauss. Rasa a dějiny. Atlantis, 1999.
G Lipovetsky. Soumrak povinnosti. Prostor, 1999.
P Machonin et al. Česká společnost v transformaci. SLON, 1996.
C W Mills. Mocenská elita. Orbis, 1966.
C W Mills. Sociologická imaginace. SLON, 2002.
E J Mishan. Spor o ekonomický růst. SLON, 1994.
J Musil. Sociologie soudobého města. Svoboda, 1967.
J Musil. Sociologie bydlení. Svoboda, 1971.
A Oakleyová. Pohlaví, gender a společnost. Portál, Praha, 2000.
J Ortega y Gasset. Vzpoura davů. Naše vojsko, 1993.
J Peregrin. Filosofie a jazyk. Triton, Praha, 2003.
J Průcha. Multukulturní výchova. ISV, 2001.
D Riesman. The Lonely Crowd. Yale Univ. Press, 1989. Česky: Osamělý dav. 1968.
G Ritzer Mcdonaldizace společnosti. Academia, 1996.
J Šubrt. Civilizační teorie Norberta Eliase. Karolinum, 1996.
J Šubrt et al. Kapitoly ze sociologie veřejného mínění. Karolinum, 2000.
A Toffler. Šok z budoucnosti. Práce, 1992.