Základy logiky (M Peliš)

Cíle kurzu
Osnova
Cvičení
Studium
Literatura

Last update:
20.5.14

back to Courses

Základy (matematické) logiky

Cíle kurzu

Seznámení s logikou jako vědeckou disciplínou. Základy syntaxe a sémantky klasické výrokové a predikátové logiky. Zvládnutí jednoduché práce s formálním systémem a s úsudky založenými na tomto systému.

Aktuální osnova

 1. Logika jako věda. Formy usuzování. Logika a logiky. Matematická logika.
 2. Jazyk formální a přirozený. Teorie reference. Jazyk-objekt a metajazyk.
 3. Základy výrokové logiky (VL).
  1. Syntax a formule VL, základní výrokové spojky.
  2. Logická forma.
  3. Sémantika VL, pravdivostní hodnoty (pravdivostní ohodnocení) a tabulky pravdivostních hodnot.
  4. Splnitelná a nesplnitelná formule a množina formulí, tautologie.
 4. Úsudky ve výrokové logice (vyplývání ve VL). Definice vyplývání a metoda protipříkladu.
 5. Vztah deduktivního a induktivního usuzování.
 6. Obecné vlastnosti sémantického důsledku. Sémantická verze věty o dedukci.
 7. Booleovské funkce. Konjunktivní a disjunktivní normální formy. Booleovský kalkul.
 8. Predikátová logika (PL).
  1. Syntax, termy a formule PL.
  2. Sémantika PL (struktura, interpretace, valuace, model).
  3. Základní množinové vztahy a operace (prvek, podmnožina, komplement, universum, průnik, sjednocení, rozdíl množin).
  4. Volné a vázané proměnné, sentence.
  5. Splněnost a platnost formule ve struktuře, tautologie PL, vyplývání a vlastnosti sémantického důsledku.
 9. Subjekt-predikátové soudy (výroky), monadická PL.
  1. Logický čtverec.
  2. Negování subjekt-predikátových výroků.
 10. Řešení jednoduchých logických úsudků (sylogismů). [B]
  1. Vennovy diagramy.
  2. Sylogismy a jejich historie.
 11. Analytické tabulky (chování logických konstant klasické logiky).
 12. Přirozená dedukce, důkazové systémy klasické logiky.
 13. Sémantické a syntaktické odvozování, důkaz formule z množiny formulí. Tautologičnost a dokazatelnost.
 14. Neklasické logiky. [Pg]
 15. Neformální logika. [J-Z] Právní logika.

Cvičení

Doporučení ke studiu

Uvedená témata lze najít v téměř každé úvodní učebnici logiky. Vhodná jsou základní skripta, např. [D], [H] a [J-V], a učebnice [C-B-Z], [B-J], [R1] a [R2], [W-Z].

Osnova kurzu je předkládána ve dvojí obtížnosti. Témata k úplným základům logiky jsou podtržena a obsahově odpovídají přibližně textu [1]. V případě predikátové logiky je však v [1] probírána pouze monadická PL se sentencemi.

Pro matematické zaměření je vhodné použít např. skripta Českého vysokého učení technického [D-P], [T-V], knihu [T] a [2]. Pokročilým studentům lze doporučit skripta a knihy [Jirásko], [Sochor] a [Švejdar]. K úvodnímu seznámení s neklasickými logikami je doporučena kniha [Pg].

Kurz je veden v Moodle UK pod názvem Základy logiky.

Literatura - základní

[D] M Duží. Logika pro informatiky. Vydavatelství VŠB-TU, Ostrava, 2012.
[H] P Hromek. Logika v příkladech. Filozofická fakulta Univerzity Palackého v Olomouci, 2002.
[J-V] P Jirků, J Vejnarová. Formální logika. Oeconomica, 2005. Skriptum VŠE.
[Pe] M Peliš. Logika. AMOS, 2002, druhé vydání.
[1] M Peliš. Základy logiky. (upravená elektronická verze některých částí publikace [Pe], pouze pro studenty kurzu, k dispozici v Moodle UK)
[2] A Sochor. Logika pro všechny ochotné myslet. Karolinum, 2011.

Literatura - rozšířená

[B] K Bendová. Sylogistika. Karolinum, 1997.
[C-B-Z] V Čechák, K Berka, I Zapletal. Co víte o moderní logice. Horizont, 1981, edice MME.
[B-J] K Berka, M Jauris. Logika. SPN, Praha, 1978.
[J-Z] M Jauris, Z Zastávka. Základy neformální logiky. S&M, 1992.
L Novák, P Dvořák. Úvod do logiky aristotelské tradice. Teologická fakulta Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích, 2007.
[Pg] J Peregrin. Logika a logiky. Academia, 2004.
[R1] J Raclavský. Úvod do logiky: klasická výroková logika. Masarykova univerzita, Brno, 2015.
[R2] J Raclavský. Úvod do logiky: klasická predikátová logika. Masarykova univerzita, Brno, 2015.
P Sousedík. Logika pro studenty humanitních oborů. Vyšehrad, 2001.
V Svoboda, J Peregrin. Od jazyka k logice. Academia, 2009.
V Svoboda a kol. Logika a přirozený jazyk. Filosofia, 2010.
J Štěpán. Klasická logika. Univerzita Palackého v Olomouci, 2001.
J Štěpán. Logika a právo. C.H.Beck, 2001.
[W-Z] O Weinberger, O Zich. Logika. Učebnice pro právníky. SPN, 1964.
[Z et al.] O Zich et al. Moderní logika. Orbis, 1958, edice MME.

Literatura - matematická logika

[D-P] M Demlová, B Pondělíček. Matematická logika. ČVUT, 1997.
J Jirásko. Matematická logika (Matematika 35). ČVUT, 1997.
A Lukasová. Formální logika v umělé inteligenci. Computer Press, 2003.
A Sochor. Klasická matematická logika. Karolinum, 2001.
V Švejdar. Logika. Neúplnost, složitost a nutnost. Academia, 2002.
[T] A Tarski. Úvod do logiky. Academia, 1969.
[T-V] K Trlifajová, D Vašata. Matematická logika. ČVUT FIT, Praha, 2013.

Související četba a trochu zábavy

T Childers. Co je pravděpodobnost? : Teorie, interpretace, usuzování Aleph, Bratislava, 2011.
WD Hillis. Vzor v kameni. Academia, 2003.
Logika 20. století: mezi filosofií a matematikou. (J Peregrin, ed.), Filosofia, 2006.
J Peregrin. Úvod do analytické filosofie. Hermann a synové, 1992.
S Singh. Velká Fermatova věta. Academia, 2000.
R Smullyan. What Is the Name of This Book. Penguin Books, 1990. Starší vydání 1978, 1981. Vyšlo i v češtině.
R Smullyan. Navěky nerozhodnuto. Academia, 2003.

Poznámky

Jako doplňkový materiál lze využít základní poučení o definicích [Definice, pdf-file] a slidy o roli jazyka a logiky v metodologii vědy [Logic, Language, and Argumentation, pdf-file, EN].

V časopise Miscellanea logica II z roku 1999 vyšel seznam česky a slovensky psaných knih o logice. Seznam byl vytvořen ve spolupráci několika pracovišť a mnoha knihoven. Obsahuje přes 220 položek a mnohé z nich jsou doplněny komentářem.