Self-efficacy / Vnímaná osobní účinnost u předškolních dětí

Grant MŠMT: "Lidský činitel a jeho potenciály, rozvoj a adaptace v sociálních souvislostech proměn společnosti." MSM0021620841 a GAČR 406/07/P116

O projektu

Stránky k výzkumnému projektu "Diagnostika vnímaní osobní účinnosti (self-efficacy) a vliv praktických zkušeností (mastery experience) zprostředkovaných rodiči na self-efficacy předkolních dětí".
Projekt je součástí grantu MMT, jeho řešitelem je katedra psychologie FFUK, "Lidský činitel a jeho potenciály, rozvoj a adaptace v socilních souvislostech proměn společnosti." Číslo grantu: MSM0021620841 a GAČR 406/07/P116.
Vedoucí projektu je PhDr. Simona Hoskovcová, Ph.D., katedra psychologie FF UK

Co je self-efficacy (vnman osobn innost)?

Vnímaná osobní účinnost se vztahuje k přesvědčení individua o kontrole nad událostmi, o možnosti ovlivňovat svůj život. Pocit, že jsem schopen řídit chod dění, je spojován s představou lepšího zvládání životních těžkostí. Vysoké očekávání vlastní účinnosti působí na tvorbu optimistických postojů, přispívá k interpretaci těžkých úkolů jako výzev a koreluje s kvalitou života. Lze říci, že tam, kde se lidé domnívají, že jsou sto kontrolovat chod dění, lépe zvládají vlastní emocionální stav a také se staví čelem nepříznivým životním událostem.
Více o self-efficacy

Co sleduje vzkum?

Výzkum se zaměřuje na sledování vývoje vnímané osobní účinnosti (self-efficacy) v procesu socializace a vývoje osobnosti dítěte. Vnímaná osobní účinnost tvoří součást sebepojetí, která představuje ochranný faktor při vyrovnávání se s nároky, které na jedince klade život. Výzkum je zaměřen na to, jakým způsobem rodiče dokáží zprostředkovat úspěšné zvládnutí různých situací (mastery experience). Zážitky úspěšného zvládnutí situace tvoří jeden ze “stavebních kamenů” zdravě vyvinuté vnímané osobní účinnosti.

Jak probíhá výzkum?

Jsou sledovány děti ve věku 3-6 let (předškolní děti) v rodině společně s rodiči. Rodiče vyplňují dotazníky týkající se jejich vnímané osobní účinnosti a samostatnosti dítěte. Dotazník k samostatnosti dítěte vyplňuje též další vychovatel dítěte (např. učitelka v mateřské školce). S rodičem je veden rozhovor nad souborem podnětových fotografií. Dítě plní úkol, při kterém mu rodič může pomáhat – zde se pořizuje videozáznam, na základě kterého je sledována interakce mezi rodičem a dítětem. Se samotným dítětem je proveden test odhadu vlastního výkonu a samostatný úkol, při kterém je pořízen záznam pozorování v “papírové” formě.

Spolupracovnci

Student podílející se na výzkumu se dále zúčastní přepisu dat do počítače a vyhodnocení dotazníků a vyhodnocování dat v rámci triangulace hodnotitelů. Výzkum je veden jako kvalitativní studie, důležité bude také skupinové přemýšlení nad výstupy výzkumu.

 
simona.hoskovcova@ff.cuni.cz Vytisknout stránku