26. studentský workshop Žďárek

Hořovice, 27.–29. listopadu 2009

Sborník abstraktů

program a prezentace

Pátek 27. listopadu 2009
Kateřina Veselovská: Větná polarita v češtině [prezentace]
Jan Křivan: Komparativ v korpusu [prezentace]
Marie Nováková: Zájmena v barokním textu [rukověť]
Petra Mondříková: Syntaktický analýza Historie klatovské [prezentace]
Michaela Lvová, Jan Mašek, Martina Otradovcová, Kristýna Tomšů: Pralinka - PRAvé LINgvistické Korespondenční Alotrium - o tvorbě lingvistické soutěže pro střední školy [prezentace 1]
Martina Otradovcová: Když jde jedna husa za druhou (o reciprocitě) [prezentace]
Jan Chromý: Tři způsoby nahlížení na dějiny jazykozpytu [rukověť]
Martin Beneš: Je rozdíl mezi železničním podjezdem a silničním nadjezdem? [prezentace]
Ivona Turinská: Shoda u českých složených základních číslovek obsahujících číslovku jeden [prezentace, text k prezentaci, rukověť]
Magdaléna Rysová: O spojení číslovky s počítaným předmětem v češtině [prezentace]
Robert Dittmann: O některých problémech přepisu hebrejštiny v pračeštině/staročeštině a v Kralické bibli [rukověť]

Sobota 28. listopadu 2009
Kateřina Čechová: Slogany v pivní reklamě [prezentace]
Václav Lábus: Atyp v cihle aneb O jednom progresivním způsobu neologizace [prezentace]
Martin Janečka: Syntax a sémantika genitivu adnominálního [prezentace]
Barbora Štěpánková: Rematizátory – dosah [rukověť]
Lucie Skružná: Jazyk a styl čechoamerických periodik 19. století [prezentace]
Ondřej Dufek: Vybrané aspekty zdvořilosti v mediálním dialogu [prezentace]
Lucie Medová: Unakuzativa dvojího typu v češtině [prezentace]
Jan Andrle: Knihopis – návod pro filology
Jakub Kopecký: K pojmu komunikační/ilokuční funkce [rukověť]
Jana Pěnčíková: Příslovečné určení zřetele vyjádřené infinitivem [prezentace, rukověť]
Hana Prokšová: Máme koláč k snídani, nebo na snídani? [rukověť]
Michaela Hejná: Některé problémy diachronní analýzy [prezentace]
Michaela Martinková: Latinsko-staroslověnský index jako součást rukopisné pozůstalosti Vojtěcha Tkadlčíka
Radek Ocelák: Může být lingvista impresionistou? – K sémantice vágních kvantifikátorů [prezentace]
Alena A. Fidlerová: Grafický záznam jazyka v pojetí autorů filozofických jazyků 17. století [prezentace]
Jiří Rejzek: Lidová etymologie jako jazyková změna a její důsledky pro lexikální systém [rukověť]


28. studentský workshop Žďárek
Program a prezentace 27. studentského workshopu Žďárek
Program a prezentace 25. studentského workshopu Žďárek
Program a prezentace 24. studentského workshopu Žďárek
Program 23. studentského workshopu Žďárek
Program 21. studentského workshopu Žďárek
Program 19. studentského workshopu Žďárek
Program 16. studentského workshopu Žďárek
Program 14. studentského workshopu Žďárek
Informace o 13. studentském workshopu Žďárek
Informace o starších konáních studentského workshopu Žďárek