1.11 DĚJINY FILOZOFIE

Prof. PhDr. Ivo TRETERA


Osnova:
1. Úvod do dějin filosofie. Pojem filosofie. Etymologický výklad. Údiv. Limitní situace. Jsoucno a bytí. Pravda. Filosofie teoretická a praktická. Ontologie, gnoseologie (noetika, epistemologie), etika. Filosofická antropologie. Hermeneutika. Determinismus, indeterminismus, voluntarismus, empirismus, sensualismus, racionalismus atd. Filosofie ve vztahu k vědě, náboženství, umění atd.

2. Počátky filosofie ve starém Řecku. Mýthos a logos. Škola milétská: Tháles, Anaximandros, Anaximenés. Herakleitos Efeský, Pýthagorás a pýthagorovci. Škola elejská: Xenofanés, Parmenidés, Zénon. Připravovatelé atomismu: Empedoklés, Anaxagorás

3. Vrcholné období řecké filosofie. Atomisté: Leukippos, Démokritos. Sofisté a Sókratés. Platón. Malé sókratické školy: hédonismus, kynismus. Aristotelés

4. Filosofie hellénistického období. Stoicismus, epikúreismus, skepticismus. Synkrétické myšlení na sklonku antiky. Filón Alexandrijský. Novoplatónství. Filosoficky relevantní rysy křesťanství

5. Patristika. Apologetika. Systematika. Augustinus Aurelius

6. Filosofie v raném středověku. Scholastika, nominalismus a realismus. Anselm, Abélard. Křesanská mystika. Bernard z Clairvaux

7. Filosofie ve vrcholném a pozdním středověku:. Arabská filosofie. Vznik univerzit. Františkánský a dominikánský řád. Albert Veliký, Tomáš Akvinský. Mistr Eckhart. Jan Hus. Duns Scotus, William Occam.

8. Renesanční filosofie. Humanismus. Platónská akademie ve Florencii. Mikuláš Kusánský. Giordano Bruno

9. Vývoj britského empirismu. Francis Bacon, Thomas Hobbes, John Locke, George Berkeley, David Hume

10. Kontinentální filosofie 17. století. René Descartes, Baruch Spinoza, Gottfried Wilhelm Leibniz, J. A. Komenský, Blaise Pascal

11. Francouzské osvícenství 18. století. Montesquieu, Voltaire, La Mettrie, Diderot, Helvétius, Holbach, Rousseau

12. Německá klasická filosofie. Kant, Fichte, Schelling, Hegel, Feuerbach

13. Další významní folosofové 19. století. Marx, Kierkegaard, Schopenhauer, Nietzsche

14. Významné osobnosti filosofie 20. století. Husserl, Heidegger, Jaspers, Bergson, Sartre, Wittgenstein, Russell, Lévinas


Literatura základní:

  1. TRETERA, I. Dějiny filosofie. Díl 1. Praha : SPN, 1982. Skripta.
  2. TRETERA, I. Dějiny filosofie. Díl 2. Praha : Univerzita Karlova, 1986. Skripta.
  3. TRETERA, I. Nástin dějin evropského myšlení. Praha : COWI, 1996. 330 s.

Zpět na osnovy